Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Emelt szintű Idősek Otthona Közvetítés
Berecz István E-mail: istvan.berecz@carehomenet.com

Idősek Otthona Ózd

Önkormányzati otthon (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez

Leírás

146 férőhelyes a megye területéről, de a férőhely 5%-ig az ország bármely területéről is fogadjuk az idős embereket.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.
Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak.
Az ózdi Városi Tanács 1986-ban Idősek Otthona létrehozásáról döntött, amelynek helyet egy volt munkásszálló épületében talált.
Az átalakítási munkák befejezése után az intézmény 1988. márciusában nyitotta meg kapuit az első beköltözők előtt, s 155 idős ember számára biztosított elhelyezési lehetőséget.
2000. január 1-től az intézmény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásába került, illetékességi területe az egész megyére kiterjed.
Intézményünk az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, és azon 18 év fölötti személyek teljes körű ellátását, ápolását és gondozását biztosítja, akik a vonatkozó jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek, betegségük, fogyatékosságuk, és/vagy demencia körébe tartozó kórképük miatt önmagukról gondoskodni nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, de rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és ellátásuk más módon nem oldható meg.
Az ellátásra jogosult személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
Ha az intézményi ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszi szükségessé, az intézményvezető döntése alapján az ellátás határozott időre, de legfeljebb három hónapra - gondozási szükséglet vizsgálata nélkül- biztosítható.
Helyszín
Ózd város Magyarország északkeleti részén, területileg az ország második legnagyobb megyéjében, Borsod – Abaúj - Zemplén megyében található. Az Északi – Középhegységhez tartozó Gömöri-Hevesi dombság völgyeiben épült település Budapesttől 160 kilométerre, a három észak-magyarországi megyeszékhelytől pedig közel azonos távolságra, mintegy hatvan kilométerre fekszik. A várostól mintegy 12 kilométerre húzódik Szlovákia határa nemzetközi átkelőhellyel. Intézményünk a város sajóvárkonyi részében található, tömegközlekedési eszközzel viszonylag könnyen megközelíthető.
Elhelyezés / férőhely
2-3 ágyas szobákban
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend
Általános
146 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A megye területéről, de a férőhely 5%-ig az ország bármely területéről is fogadjuk az idős embereket.Célunk: az életkora, egészségi állapota, illetve szociális helyzete miatt gondoskodásra szorulók számára jó életminőség biztosítása, biztonságos, nyugodt, családias környezetben, amelynek fókuszában az emberi méltóság tiszteletben tartása, s lakóink állampolgári jogainak érvényesülése áll.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Kovácsné Zsámba Erika,Nyerges Tiborné

 • Az intézmény jelenleg 146, önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személy teljes körű ellátását biztosítja.
 • A négyemeletes épületben ötvenöt lakószoba található, amelyek két-, illetve három ágyasak.
 • Szintenként rendelkezésre állnak a különböző kiszolgáló helységek is, mint a nővérszoba, társalgó, teakonyha, fürdőszoba, nemenkénti WC.
 • Az intézmény rendelkezik orvosi szobával, betegszobával, valamint egy központi étkező helységgel is.
 • Az akadálymentesítés, az akadálymentes közlekedés feltételei - az épület adottságai következtében - csak részben biztosítottak. Az emeletek közötti közlekedést lift segíti.
 • Az Otthont szépen parkosított udvar veszi körül.
 • Lakóinknak mintegy kétharmada nő, egyharmada férfi. A nők átlagéletkora megközelítőleg 80 év, a férfiaké 70 év körül van.
Az intézményünk által nyújtott teljes körű ellátás következtében lakóink egyénre szabott, életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő, a szükségleteikhez és igényeikhez igazodó, jó minőségű, komplex ápolásban, gondozásban részesülnek komfortos, otthonos környezetben.
Biztosítjuk lakóink számára a fizikai-, egészségügyi-, és mentálhigiénés ellátást, valamint az aktivitás megőrzését célzó foglalkoztatást.
A fizikai ellátás részeként biztosítjuk a bentlakók életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően a napi háromszori étkezést. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, orvosi javaslatra a megfelelő diétás étkezésre is lehetőség van.
Ha az intézményi ellátást igénybe vevő nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, illetve textíliával, a teljes körű ellátás részeként az előírásoknak megfelelően biztosítjuk azt. Amennyiben szükséges, ugyancsak biztosítjuk lakóink számára a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, illetve incontinens betegek számára a megfelelő eszközöket.
Az egészségügyi ellátás részeként gondoskodunk:
az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról,
a rendszeres orvosi ellátásról,
a szükség szerinti alapápolásról, ennek körében különösen:
a személyi higiéné biztosításáról,
a gyógyszerezésről,
az étkeztetésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,
a szakorvosi ellátáshoz, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról,
a gyógyszerellátásról, gyógyászati segédeszköz biztosításáról a szakmai rendeletben meghatározottak szerint.
Rendszeres orvosi ellátás keretében biztosítjuk lakóink egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, meghatározott szűréseket a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.
Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra. Heti rendszerességűek az életmód klub keretében tartott ismeretterjesztő előadások, egészségmegtartó foglalkozások, életmód tanácsadás.
Az intézmény orvosa hetente 6 órában, heti 2 alkalommal keresi fel az otthont, azonban szükség szerint bármikor hívható. Délután négy óra után, illetve hétvégén az orvosi ügyeletet vesszük igénybe, ha lakóink egészségi állapota ezt megkívánja.
Szükség esetén lakóink szakrendelésre, illetve kórházba történő irányítását háziorvosunk végzi. A kórházba kerülteket lehetőség szerint meglátogatjuk, de állapotukról naponta telefonon érdeklődünk.
Ha az intézményi ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet készítünk, amely az állapot javítására vonatkozó feladatokat, illetve módszereket tartalmazza. Intézményünkben a folyamatos ápolás biztosításának kialakult gyakorlata van, az ápoló-gondozók folyamatosan, 8 órás műszakbeosztásban végzik feladataikat.
Az ápolási és gondozási munka színvonalának emelése érdekében a munkatársak szakmai képzését továbbképzéseken való részvétellel, más hasonló profilú intézmények látogatásával, tapasztalatcserével, szakmai versenyeken való részvétellel, szakirodalom megismerésének szorgalmazásával igyekszünk megvalósítani.
A rendszeresen összehívott munkaértekezleteken tájékoztatást kapnak a munkatársak az új jogszabályokról és lehetőség nyílik az aktuális problémák megbeszélésére, stratégiai eljárások kidolgozására, az intézmény életének eseményeinek értékelésére. A napi munka során adódó problémákat a rendszeresen tartott esetmegbeszéléseken tárgyaljuk meg.
Intézményünk az ellátottak részére rendeletben meghatározottak szerint térítésmentesen biztosítja az alapgyógyszereket. Az alap gyógyszerkészlet körébe nem tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerek költségét az ellátott viseli. Ugyancsak térítésmentesen biztosítjuk lakóink számára a test távoli gyógyászati eszközöket.
Mentálhigiénés csoportunk az intézmény valamennyi munkatársával együttműködve gondoskodik lakóink mentálhigiénés ellátásáról, és aktivitásuk megőrzéséről.Ezen belül biztosítjuk:•a személyre szóló bánásmódot,•a konfliktus helyzetek megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést,•a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,•az ellátottak családi, társadalmi, és egymás közötti kapcsolatainak kialakítását, és fenntartását,•a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatást,•a gondozási tervek megvalósítását,•a hitélet gyakorlásának feltételeit,•segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
Ezen feladatokat a következőképpen valósítjuk meg:Az intézményi ellátást igénybevevő számára a beköltözést követően egy hónapon belül egyéni gondozási tervet készítünk, amely egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő személy állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit.
Az egyéni gondozás keretében szerteágazó tevékenységet végzünk, ennek része például az egyéni beszélgetés, az egyéni terápia, az ellátottak ügyeinek intézése, a kinti séta, az egyéni torna, mozgás segítése, a családi kapcsolatok ápolása, az adekvát csoportba szervezés, az otthon életébe történő beilleszkedés segítése, a napi tevékenység, életritmus kialakítása.
A kulturált szabadidő eltöltésének érdekében minden lakónk számára sokszínű, hasznos és szórakoztató foglalkozás áll rendelkezésre, intézményen belül és kívül is, amelynek célja, hogy minél tovább fenntartsák, megőrizzék testi, lelki frissességüket. Ilyenek a heti rendszerességű kis-, és nagycsoportos, valamint szakkör jellegű foglalkozások, az alkalmi programok, az éves ismétlődő ünnepek megünneplése, könyvtár működtetése.
Hangsúlyt fektetünk a kis és nagycsoportos közösségfejlesztő tevékenységre. Ennek érdekében gondozási egységenként heti rendszerességgel megbeszélést szervezünk, amelynek célja az adott közösséget érintő események, történések megbeszélése, problémák felvetése, és megoldási javaslatok megvitatása, problémamegoldás. Az ágyhoz, illetve szobához kötött lakóink részére ezen célok elérése érdekében kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk.
Az aktivitást segítő fizikai tevékenységek körébe tartozik az egyénileg, vagy csoportosan megszervezett a napi rendszeres mozgás, torna, séta, terápiás célú foglalkoztatás, fekvő betegeink udvaron történő levegőztetése.
Szellemi és szórakoztató tevékenységek keretében gyakran hívunk vendégeket különböző ismeretterjesztő előadások megtartására, illetve rendezvényeinkre. Közösen ünnepeljük az egyházi és családi ünnepeket, vetélkedőket és játékos napokat szervezünk. Rendszeresek a manuális, kreatív foglalkozások, terápiák (zene-, és biblioterápia ).Kulturális programokon való részvétel is adott lakóink számára, amikor is közös színház, kiállítás látogatásokat szervezünk. Tavasztól őszig gyakran kirándulunk a környéken, de minden évben eljutunk egy-egy távolabbi helyre, egész napos kirándulásra, gyógyfürdőre.Egészségi állapot függvényében az ehhez kedvet érző lakóink részt vehetnek a park és kertgondozásban.A vallásgyakorlás lehetősége is adott intézményünkben. Minden vasárnap és nevezetes ünnepek alkalmával van katolikus szentmise és hetente református istentisztelet. A hetente megtartott imaóra nagyon népszerű a még többnyire vallásos időseink körében. Az imaórán katolikusok és reformátusok egyaránt részt vesznek. Az egyházi ünnepek megtartására is odafigyelünk. Rövid sétával megközelíthető a közeli katolikus templom, ahol lakóink részt vehetnek a szertartásokon. A nehezen mozgók számára pedig évente többször is vallásos rendezvényeket, áhítatot szervezünk. Évek óta önkéntes beteglátogatóink az Ózdi Jézus Szíve Kamilliánus Család tagjai. Ők főleg a hozzátartozókkal nem rendelkezőket vagy a távolság miatt ritkán látogatott időseket látogatják.
Demens egység
Kiemelt figyelmet fordítunk a szellemi hanyatlásban (demenciában) szenvedőkre. Speciális szükségleteiknek megfelelően ellátásuk külön ápolási-gondozási egységben valósul meg.Kialakításánál fokozottan törekedtünk az akadály-, és balesetmentességre, a számukra célszerű és kényelmes bútorzat, az inger gazdag környezet biztosításáraA mentális gondozás, a foglalkoztatás, aktivizálás és a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésének megszervezésében fokozottabban jelentkezik az egyénre szabottság, az intenzivitás, időben az egész napot lefedve.
Alapellátáson túli szolgáltatások
Intézményünk az alapellátáson túl is nyújt szolgáltatásokat, szükség szerint, önköltségi áron. Így például manikűröst, pedikűröst, logopédust hívunk, ha ezt lakóink igénylik.ÉrdekvédelemNagy gondot fordítunk lakóink állampolgári jogainak érvényesülésére, ezt segíti az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum, valamint az intézményt rendszeresen látogató ellátott jogi képviselő.Feladat ellátásSzakmai feladatainkat éves munkaterv alapján, ütemezetten, az egyéni gondozási tervben foglaltaknak megfelelően látjuk el, 71 dolgozóval, amelyből 42 fő a szakdolgozó, akik valamennyien szakképzettek.
A jövőben is egyik legfontosabb célunknak a szakmai munka minőségének fejlesztését tartjuk, valamint azt, hogy lakóink számára békés, nyugodt, biztonságos és komfortos környezetet teremtsünk.
Intézményünk kollektívája törekszik Teréz anya tanácsának szellemében végezni munkáját:
"Ne csak gondoskodást nyújtsatok nekik, hanem a szíveteket is".

Részleteit

Település Ózd
Utca / házszám Dózsa Gy u 50
Telefonszám +3648471735
Telefonszám Tel/Fax: +3648481027
E-Mail idosotthonozd@freemail.hu
Web ---
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com