Idősek otthona létesítése!

Új üzleti modell idősotthon nyitására befektetők részére.

500 millió forinttól kínálunk befektetéseket gyors és garantál megtérüléssel szakmai segítségnyújtással.

Ajánlatokat kérhetnek a következő elérhetőségeken:

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Szerezzen emelt szintű nyugdíjas házban örökölhető lakrészt - TULAJDONJOGOT!
Érdeklődjön nálam! Írjon most! istvan.berecz@carehomenet.com

Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Erdőbénye

Idős klub (Magyarország)Hozzáadás a kedvencekhez
Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klub Erdőbénye

Leírás

A klub magánszemélyek közössége, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet.
A klub célja:
Bármilyen ok miatt egyedül élő nagykorú állampolgárok és nyugdíjasok érdekvédelmének, érdekképviseletének, a közéletbe történő bevonásának megteremtése.
A tagok és érdeklődők részére előadások, kulturális, egészségmegőrző és szabadidő sport programok szervezése.
A szabadidő hasznos eltöltéséhez segítségnyújtás közösségi keretek között.
Az egyedüllétből, nyugdíjas helyzetből adódó hátrányok leküzdéséhez együtt, egymást segítve támasz nyújtása.
A klub ápolja, őrzi, védi a hagyományokat.
A klub együttműködik más egyesületekkel, alapítványokkal céljai megvalósítása érdekében.
A klub tagja lehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a szervezeti szabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, azt aláírja és kötelezettséget vállal a klub célok magvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
A tagsági viszony a nyilvántartásba vétellel kezdődik. Az vehető nyilvántartásba, aki a fenti feltételeknek megfelel, belépési nyilatkozatot tett és a tagdíjat befizette.
A klub pártolója lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti a klub munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
A belépési nyilatkozat tudomásulvételéről a vezetőség dönt.
A klub tagság megszűnik a tag halálával, kilépéssel vagy kizárással.
A kilépést írásban kell közölni a klub valamelyik tisztségviselőjével. A kilépés tudomásul vételéről a vezetőség dönt.
Helyszín
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,Erdőbénye
Elhelyezés / férőhely
Működése: Erdőbénye közigazgatási területe Kiadásait támogatásokból és tagdíjakból fedezi.
Általános
Attól a szándéktól vezérelve, hogy az Erdőbényén élő nyugdíjasok közösségi igényei szervezetten működtethetőek legyenek, ezért a tagok - az 1984-től működő Nyugdíjas Klubot szervezettebbé téve - létrehozzák az „EGYÜTT-EGYMÁSÉRT" Nyugdíjas Klubot Erdőbényén.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Bárány Tibor - elnök
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A klub minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a klub működését érintő, minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. Szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
A klub tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a klub célok megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott programok végrehajtásában.
A KLUB SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
A klub legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a klubot érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést a vezetőség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével meg kell hívni, úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.
Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada - cél megjelölésével - azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike szükségesnek tartja.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + l fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 1 órán belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.
A közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az vezető szavazata dönt.
A közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása,
éves beszámoló elfogadása,
a működési szabályzat jóváhagyása és módosítása,
az éves költségvetés megállapítása,
a klub más szervezetekkel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.
A Működési Szabályzat módosításához, tag kizárásához és a klub feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a jelenlevő tagok kétharmadának szavazata szükséges (minősített többség).
A klub ügyintéző szervei:
A klub ügyintéző szerve a közgyűlés által választott 5 főből álló vezetőség.
A vezetőség tagjai: az ugyancsak a közgyűlés által megválasztott vezető és vezetőségi tagok.
A közgyűlés által 4 évre megválasztott tisztségviselők:
Bárány Tibor 3932. Erdőbénye. Dózsa Gy. u. 72. vezető
Id. Hlavács János 3932. Erdőbénye, Mátyás király u. vezető helyettes
Balogh Jánosné 3932. Erdőbénye, Bethlen G. u. pénztáros
Oszlánczi Györgyné 3932. Dózsa Gy. u. 6. krónikás
Bakos Béla 3932. Erdőbénye, Nefelejcs u. gondnok
A közgyűlés a vezetőség tagjait 4 évre választja, egyszerű szótöbbséggel választja meg.
Tisztségviselő megüresedett helyének betöltésére a Közgyűlésen történt nyílt választás útján kerülhet sor.
Két közgyűlés közötti időben a vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen a vezetőség köteles beszámolni.
A vezetőség jogosult a klubot terhelő kötelezettségek (szerződések), és megillető jogok vállalásáról dönteni.
A döntésről a soron következő közgyűlésen beszámolni köteles.
A vezetőség három tag jelenléte esetén határozatképes.
A vezetőség szükség szerint – de legalább évente kétszer – tart ülést, amelyet a Vezető hív össze. A vezetőség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni.
Bármely, a vezetőség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre külön is meg kell hívni.
A vezetőség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén a vezető szavazata dönt.
A vezető jogai és kötelességei:
ellátja a klub képviseletét,
folyamatosan vezeti a tagnyilvántartásokat
a közgyűlést bármikor összehívhatja,
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
a kiadások számláit ellenőrzi,
harmadik személlyel történt szerződéseket megköti,
a Közgyűlés határozatainak végrehajtása iránt intézkedik,
a tagságtól, illetve harmadik személytől bármilyen címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőrzi,
a klub tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi.
A pénztáros feladata:
A klub pénzállományának kezelése,
a számlák kezelése és nyilvántartása,
a pénztárkönyv vezetése,
beszámol a klub anyagi helyzetéről a vezetőségnek negyedévente
Krónikás feladata:
kulturális programok szervezése és erről történő beszámolás a vezetőségnek és
a közgyűlésnek
Gondnok feladata:
ellátja és megszervezi a székhely épülettel kapcsolatos tennivalókat, karbantartást, takarítást, kertrendezést
rendellenesség esetén tájékoztatja a vezetőséget
A vezető helyettesének jogai és kötelességei:
A vezető akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti a vezetőt.
Mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet aláírja a Vezetőség minden jelenlevő tagja, közgyűlés esetén erre kijelölt két tag.
A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyeztetni a határozatok könyvébe. A bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő mindkét tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. A bejegyzés tartalmazza a döntés időpontját, számát, tartalmát, hatályát, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás végső határidejét és a szavazás számarányát.
A Krónikás köteles mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
A KLUB KÉPVISELETE
A klub önálló képviseletére a vezető jogosult, akadályoztatása esetén két vezetőség tag együttesen.
A KLUB VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a klub vagyonát képezi. A klub vagyona oszthatatlan. A klub tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a klub vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
A klub a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. A klub gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
A tagsági díjakat a klub elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint a klubot terhelő esetleges közterhek megfizetésére; valamint a klub céljánál megfogalmazott feladatok, programok megvalósítására használja fel.
A klub pénzforgalmát készpénzben bonyolítja, bankszámlával nem rendelkezik.
A klub éves költségvetés alapján gazdálkodik. A klub tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak az esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek a klub tartozásaiért.
A klub megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Amennyiben a klub feloszlatással szűnik meg, vagyonát a hitelezők kielégítése után közcélra kell fordítani.
A klub céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatásokat a lehető leghatékonyabban használja fel. Bevételei növelésére rendezvényeket is tarthat.
A klub politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat; továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog ilyen tevékenységet végezni.

Részleteit

Település Erdőbénye
Utca / házszám Rákóczi utca 4
Telefonszám +3647336204
Telefonszám ---
E-Mail ---
Web ---
Alkategóriák ---
Beruházást tervez az idősellátás szektorban? Ismeretlen a terület? Megalapozottan szeretne dönteni? Beruházás döntés-előkészítő tanulmány, üzleti terv.
 • Specifikus üzleti és gazdasági információk biztosítása
 • Üzleti partnerkeresés és közvetítés
 • Cégre szabott befektetési tanácsadás
 • Üzleti kultúrához kapcsolódó tanácsadás
 • Ügyfélmenedzsment
 • Pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Kapcsolatok állami- és közigazgatási szervek felé
 • Kapcsolatok szakmai szervezetek és szövetségek felé
 • tanácsadás a szociális ellátórendszer szektoraihoz
 • magán egészségügyi részlegek kialakításának alapjai az idősellátásban
 • az idősellátásban dolgozó szakember képzésben való részvétel
 • Cégalapítási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás és képviselet biztosítási
 • Pénzügyi szolgáltató választás tanácsadása
 • Pénzügyi és számviteli tanácsadás és szolgáltatás biztosítása
 • Cégképviselet infrastruktúrájának kiválasztása és biztosítása
 • Cégalapítás esetén HR folyamat biztosítása, menedzsment és munkavállalói szinten
 • Projektek szakmai előkészítésében és lebonyolításában tanácsadás, igény esetén komplett bonyolítás
 • minőségügyi rendszerek kidolgozásának előkészítése
 • mindenkori hatályos jogszabályok ismeretének adaptálása a létesítendő intézményhez

Eladó idősek otthona!

Keresünk és kínálunk

Megbízóink diszkrét megbízása alapján évek óta teljes kihasználtsággal működő, azonnali bevételt garantáló intézményeket kínálunk az ország több pontján. Az intézményeket csak megkeresésre tudjuk bemutatni!

A nem publikusan hirdetett intézményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a lenti e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

Berecz István

Email: istvan.berecz@carehomenet.com

https://carehomenet.com/hu

Ambrosia Haus Nyugdíjas Apartmanház

ÚJ ÜZLETI MODELL IDŐSOTTHON NYITÁSÁRA!

BEFEKTETŐKNEK 500M HUF-tól Gyors megtérüléssel.

Diszkrét ajánlatok bővebben:

Berecz István

istvan.berecz@carehomenet.com