ÁSZF
A weboldal (továbbiakban: Weboldal):
Jelen nyilatkozat a Weboldal, annak Üzemeltetője / Account Manager-e, valamint a weboldalt használók közti jogokat, kötelezettségeket, szabályokat tartalmazza.
Üzemeltető:
A Weboldal üzemeltetője: Idősek Oldalán Alapítvány
Cím: 2131 Göd, Fácán u. 14.
Adószám: 18652774-2-13
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Továbbiakban: Üzemeltető
A Weboldal hirdetési felületeivel kapcsolatos tevékenységeit kezeli:
Idősek Otthona Közvetítő Iroda Kft.
Székhely: 2131 Göd Fácán u. 14.
Adószám: 22925956-2-13
Ügyvezető: Nádasi Jenő
Telefonszám: +36 20 436 1112
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Továbbiakban: Account Manager
A Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó):
Felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik a Weboldalon keresztül információhoz jut, vagy adatokat, tényeket közöl, kommentál.
A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető / Account Manager nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak.
A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit, tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja.
A Felhasználó köteles tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől, köteles tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat, köteles tiszteletben tartani a Weboldalakon található cikkek szerzői jogait.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tartózkodni kéretlen levelek (spam) küldésétől, tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat, köteles tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető / Account Manager érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától, a Weboldal tartalmának az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélküli, üzleti célú felhasználásától, lemásolásától.
A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti, a Weboldal Üzemeltetőjének írásos hozzájárulása nélkül köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a szerkesztő felvilágosítást ad.
A Weboldalra feltöltött intézmények adatait a Weboldal Üzemeltetője a legjobb tudása szerint igyekszik naprakész állapotban tartani. A feltöltött információk tartalmáért, hitelességéért a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e nem vállal felelősséget.
Az adott intézmény a Weboldal Üzemeltetőjéhez intézett írásos megkeresése útján a Weboldalon az intézményről szereplő adatokat díjmentesen módosíttathatja, illetve a Weboldalról díjmentesen, véglegesen töröltetheti.
A Felhasználók a Weboldal megnyitásával, bármilyen típusú használatával automatikusan elfogadják a weboldal Nyilatkozatát (ÁSZF –ét).
Adatvédelem:
A Weboldal Üzemeltetője mindent megtesz azért, hogy megóvja a Weblapot és Felhasználóit a birtokukban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől. Ilyen észlelés esetén a Weboldal Üzemeltetője a hiba mielőbbi kijavítását kezdeményezi, azonban az ebből fakadó bárminemű kárért, sérelemért, ebből szerzett üzleti előnyért vagy hátrányért a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e semmilyen felelősséggel nem tartoznak.
A Weboldalon lehetősége van a Felhasználónak telefonon vagy e-mail útján a weboldal Üzemeltetőjétől általános tanácsot, felvilágosítást kérni a Weboldal által érintett témakörökben. A tanácsadás az Üzemeltető részéről a Weboldal üzemeltetése, szerkesztése, anyag és információ gyűjtése során felhalmozott tudás átadását jelenti. Az Üzemeltető a kérdéseket legjobb tudása szerint igyekszik telefonon vagy e-mailben megválaszolni, de az elhangzottakért, leírtakért felelősséget nem vállal, a tévedés jogát fenntartja. Az átadott információért a Weboldal Üzemeltetője ellenértéket kérhet.
Felhasználó minden, jelen Nyilatkozatból vagy a Weboldal használatából eredő, vagy azokhoz kapcsolódó, Felhasználó és a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e közt fennálló követelést, keresetet vagy kárigényt kizárólag Magyarországon, az Üzemeltető / Account Manager székelye szerint illetékes bíróságon keresztül köteles rendezni, és vállalja, hogy minden ilyen követelés peres úton való rendezése céljából aláveti magát ezen bíróság(ok) illetékességének. A magyar jog irányadó jelen Nyilatkozat (ÁSZF), és bármely, a Felhasználó és a Weboldal Üzemeltetője / Account Manager-e közt felmerülő követelés vonatkozásában, a jogszabályi rendelkezések ütközésére vonatkozó rendelkezésekre való tekintet nélkül.
Jelen ÁSZF - ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.